Knol recycling

Leeg mijn container

Algemene voorwaarden Knol Recycling B.V.

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Afvalstromen: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer aangeboden stoffen, preparaten of andere producten, waarvan Opdrachtgever zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Inzamelmiddelen: alle middelen van Opdrachtnemer bestemd voor het inzamelen, opslaan, vervoeren en/of verwijderen van Afvalstromen.

Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon tot wie Opdrachtnemer haar aanbiedingen/offertes richt, alsmede degene die aan Opdrachtnemer aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

Opdrachtnemer: de opdrachtnemer zoals blijkt uit de Overeenkomst, zijnde Knol Recycling BV statutair gevestigd in Hengelo (O).

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van goederen. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.


2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1       Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2       Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing.

2.3       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Opdrachtnemer van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.4       Rechtsgeldige afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen Partijen enkel schriftelijk overeenkomen.

2.5       Opdrachtnemer is bevoegd tijdens de duur van de Overeenkomst en met onmiddellijke ingang de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, zonder dat Opdrachtgever hierdoor gerechtigd wordt de Overeenkomst (op welke grondslag dan ook) te beëindigen of ontbinden. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever schriftelijk van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.


3 Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1       Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Derhalve is Opdrachtnemer ook na aanvaarding door Opdrachtgever, gerechtigd een aanbieding of offerte te herroepen en kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer

3.2       Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever garandeert dat de door haar verstrekte gegevens juist, niet misleidend en volledig zijn.

3.3       Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:
a.       door en op de datum van ondertekening door beide Partijen van een aanbieding van Opdrachtnemer of enig ander document;
b.       op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd; of
c.       wanneer Opdrachtnemer feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de werkzaamheden.


4 Prijzen en vergoedingen

4.1       De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief meerwerk, omzetbelasting, heffingen en overige belastingen die van overheidswege worden opgelegd en kosten welke verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, waaronder mutatiekosten en kosten met betrekking tot de vergunning en het voorrijden, plaatsen, vervangen en ophalen van inzamelmiddelen. Dergelijke kosten, heffingen en belastingen worden door Opdrachtnemer separaat in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4.2       Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek, maar in ieder geval per 1 januari van ieder jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien, zoals mbt uitgevoerd transport door de NEA-index wordt vastgesteld.

4.3       Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen indien sprake is van een kostenstijging zijdens Opdrachtnemer, welke is gelegen buiten de directe invloedssfeer van Opdrachtnemer.

4.4       Opdrachtgever is niet gerechtigd vanwege wijzigingen in prijzen of tarieven als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 de Overeenkomst (op welke grondslag dan ook) te beëindigen of te ontbinden, tenzij de desbetreffende wijziging meer dan 10% van de overeengekomen prijs of tarief bedraagt.


5 Betaling

5.1       Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.2       Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is Opdrachtnemer gerechtigd tot de wettelijke handelsrente rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek en tot vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op vijftien procent (15%) van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro).

5.3       Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de Overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.

5.4       Opdrachtnemer is op ieder moment gerechtigd vooruitbetaling en/of zekerheidstelling te verzoeken van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 10 (tien) dagen voldoet aan een dergelijk verzoek van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.5       Het recht van Opdrachtgever op verrekening of opschorting is uitgesloten. Aan Opdrachtgever komt nimmer een beroep op enig retentierecht toe met betrekking tot goederen van Opdrachtnemer, waaronder ter beschikking gestelde inzamelmiddelen.


6 Duur en beëindiging

6.1       Behoudens voor zover Partijen anders overeenkomen, worden Overeenkomsten aangegaan voor de duur van 60 (zestig) maanden en worden de Overeenkomsten na afloop daarvan stilzwijgend verlengd voor 60 (zestig) maanden, tenzij één der partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt tegen het einde van de lopende contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk.

6.2       Opdrachtnemer kan de Overeenkomst op elk gewenst moment tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

6.3       Een Partij is bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien:
a.     de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
b.     beslag is of wordt gelegd op enig goed dat hij aan de andere Partij ter beschikking heeft gesteld; of
c.     de andere Partij in liquidatie verkeert of ten aanzien van hem een besluit tot ontbinding is genomen, mits dit niet gebeurt in het kader van een interne reorganisatie.

6.4       Bij ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst neemt de Opdrachtgever, indien verzocht door Opdrachtnemer, voor eigen rekening en risico de Afvalstromen terug en geeft de inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer af, zonder dat aan Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding toekomt.


7 Exclusiviteit

7.1      Opdrachtgever verbindt zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief enige al dan niet stilzwijgende verlengingen op grond van artikel 6.1) alle bij Opdrachtgever vrijkomende Afvalstromen exclusief aan te bieden aan Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan tijdens voornoemde looptijd met betrekking tot de Afvalstromen vergelijkbare overeenkomsten met derden te sluiten.


8 Inschakelen derden

8.1       Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomsten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van derden die zij inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


9 Inzamelmiddelen

9.1       De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer.

9.2       De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde inzamelmiddelen worden geacht zonder gebreken en in goede staat van onderhoud te zijn. Indien Opdrachtgever meent dat hiervan geen sprake is, dient Opdrachtgever dit binnen 2 (twee) dagen na de terbeschikkingstelling van het betreffende inzamelmiddel te kennen te geven aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.

9.3       Opdrachtgever gebruikt de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde inzamelmiddelen uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van aanpassingen of toevoegingen aan de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

9.4       Opdrachtgever staat ervoor in dat het Inzamelmiddel enkel wordt gebruikt door hiertoe bekwaam personeel en dat dit personeel op de hoogte is van en handelt conform alle toepasselijke regelgeving, voorschriften en instructies, waaronder eventuele (gebruiks- en/of bedienings) voorschriften verstrekt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

9.5       Opdrachtgever zal de inzamelmiddelen enkel laten ledigen door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtgever zal de inzamelmiddelen niet (geheel of gedeeltelijk) laten ledigen of verplaatsen door of in gebruik geven of ter beschikking stellen aan anderen dan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, noch zal Opdrachtgever de inzamelmiddelen naar een andere locatie (laten) brengen.

9.6       De inzamelmiddelen worden op de dag van lediging en/of vervoer door Opdrachtgever op dusdanige wijze aangeboden, dat deze goed, vrij en veilig toegankelijk zijn voor Opdrachtnemer, in ieder geval inhoudende dat de inzamelmiddelen worden geplaatst op of aan de openbare weg of een voor Opdrachtnemer vanaf de openbare weg goed, veilig en kosteloos toegankelijk terrein. Voorts treft Opdrachtgever alle benodigde veiligheidsmaatregelen, waaronder het aanbrengen van voldoende verlichting en/of bebakening.

9.7       Opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen naar behoren te onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9.8       Indien de locatie van Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief enige al dan niet stilzwijgende verlengingen op grond van artikel 6.1) wijzigt, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan minimaal twee weken van te voren schriftelijk op de hoogte, waarna Opdrachtnemer de inzamelmiddelen voor rekening en risico van Opdrachtgever zal verplaatsen naar de nieuwe locatie, mits de nieuwe locatie van Opdrachtgever zich, naar het oordeel van Opdrachtnemer, binnen het verzorgingsgebied van Opdrachtnemer bevindt. Wijzigingen in de locatie van Opdrachtgever zullen nimmer de geldigheid, looptijd of exclusiviteit van de Overeenkomst aantasten. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om extra kosten in verband met de verhuizing (onder andere ten gevolge van gewijzigde routes of reistijden) door te belasten aan Opdrachtgever.

9.9       Opdrachtgever dient de inzamelmiddelen op eerste verzoek van Opdrachtnemer af te geven aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever het gebruik van de inzamelmiddelen staakt of door Opdrachtnemer is verzocht de inzamelmiddelen af te geven, dient Opdrachtgever de inzamelmiddelen schoon, leeg en in de originele staat aan Opdrachtnemer af te geven, behoudens voor zover de verandering aan de inzamelmiddelen het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de inzamelmiddelen ter beschikking zijn gesteld.

9.10     In het geval van schade aan ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de inzamelmiddelen, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik.

9.11     De ter beschikking gestelde inzamelmiddelen komen vanaf plaatsing voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen, tenzij de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde inzamelmiddelen ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld of Opdrachtnemer onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze inzamelmiddelen.

9.12     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden respectievelijk eigendommen van derden, ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen.

9.13     Opdrachtgever zal het inzamelmiddel verzekeren en verzekerd houden tegen alle mogelijke risico’s (inclusief diefstal en brand) tot het inzamelmiddel is teruggenomen door en in de feitelijke macht is van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer inzage in de betreffende polissen te geven.


10 De Afvalstromen

10.1     Bij aanvang van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een duidelijke en volledige schriftelijke omschrijving van de Afvalstromen, waaronder in ieder geval de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling van de Afvalstromen. Indien zich wijzigingen voordoen waardoor deze schriftelijke omschrijving niet meer juist of volledig is, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis.

10.2     Opdrachtgever staat ervoor in dat de omschrijving van de door haar aangeboden Afvalstromen en de bijbehorende (transport)documentatie en etikettering te allen tijde juist en volledig is.

10.3     De door Opdrachtgever aan te bieden Afvalstromen dienen te voldoen aan de in artikel 10.1 benoemde omschrijving, hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Indien Opdrachtgever, naar het oordeel van Opdrachtnemer, Afvalstromen niet aanbiedt conform voornoemde voorschriften, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer, voor eigen rekening en risico, de Afvalstromen terug te nemen.

10.4     Afvalstromen dienen te worden aangeboden in het daartoe ter beschikking gestelde Inzamelmiddel, waarvan (indien van toepassing) de deksel gesloten is. De in het Inzamelmiddel opgenomen Afvalstromen mogen nimmer machinaal of op andere wijze aangedrukt of geperst zijn, behalve indien sprake is van een persinstallatie.

10.5     Indien op grond van de geldende wet- en/of regelgeving de Afvalstromen niet (langer) mogen worden vervoerd of verwerkt, dan wel moeten worden teruggenomen, is Opdrachtgever verplicht om voor eigen rekening en risico de Afvalstromen terug te nemen.


11 (Leverings) Termijnen, verzuim en verval van recht

11.1     Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.

11.2     Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11.3     Verzuim van Opdrachtnemer treedt pas in nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, van minimaal 30 (dertig) dagen, en Opdrachtnemer niet binnen die redelijke termijn nakomt.

11.4     Indien Opdrachtgever meent dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 8 (acht) dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en per aangetekende post te informeren, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.


12 Aansprakelijkheid

12.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden, inclusief schade aan wegdek, trottoir en gebouwen, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of veroorzaakt door een Inzamelmiddel, waaronder ook de (ver)plaatsing of lediging ervan, behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

12.2     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens voor zover dergelijke schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

12.3     Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.1 en artikel 12.2, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer geen aanspraak geeft op dekking, dan wel de desbetreffende schade niet is gedekt door verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer in een periode van 6 (zes) maanden voor de schadeveroorzakende gebeurtenis bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met een maximum van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro).

12.4     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door hen geleden en te lijden schade op welke grondslag dan ook (inclusief schade aan wegdek, trottoir en gebouwen), direct of indirect veroorzaakt door of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, de inzamelmiddelen en/of de Afvalstromen, behoudens voor zover die schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en geen sprake is van indirecte of gevolgschade (zoals omschreven in artikel 12.2).

12.5     Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verplichting of voorschrift uit de Overeenkomst, wet- en regelgeving, de Algemene Voorwaarden en/of de instructies van Opdrachtnemer, is zij jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt.


13 Overmacht

13.1     In het geval een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, en zonder dat Partijen enig recht hebben op een boete en/of (aanvullende) schadevergoeding.

13.2     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever te factureren met betrekking tot dat gedeelte dat reeds door haar is voldaan.


14 Overige bepalingen

14.1     Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

14.2     In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

14.3     De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden nietig zullen zijn. De nietige of ongeldige bepaling zal alsdan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen zo veel mogelijk met die van de nietige of ongeldige bepaling zullen overeenstemmen.


15 Toepasselijk recht

15.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2     Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten, offertes/aanbiedingen, hoe ook genaamd, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06023611.